Galib Šljivo

ŠLJIVO GALIB – univerzitetski profesor historičar
Rođen je 15. septembra 1933. godine u selu Brčigovo, opština Rogatica u porodici rudara, jamskog
kopača, Muhameda Šljive i Šerife rođ. Alić. Osnovnu ško-lu, Nižu gimnaziju i Učiteljsku školu završio
je u Sarajevu. Od 1939. godine bio je smješten u Vakufski, odnosno Sirotinjski, dom u Sarajevu, koji je
poslije Drugog svjetskog rata preimenovan u Dom ratne siročadi, do sredine 1950. godine, kada je
završio Učiteljsku školu u Sarajevu. Studirajući uz rad, završio je Višu pedagošku školu u Sarajevu na
grupi istorija i geografija 24. septembra 1958. godine. Potom, opet uz rad, završio je istoriju na
Filozofskom fakultetu u Beogradu 7. oktobra 1963. godine. Postdiplomske studije na Filozofskom
fakultetu u Beogradu završio je 15. maja 1972. godine. Pošto je položio sve ispite i odbranio
magistarski rad Klek i Sutorina u XIX vijeku dobio je akademski stepen magistra filozofskih nauka.
Potom je, na istom fakultetu, 15. januara 1975. odbranio doktorsku tezu Politika Austrije prema
pokretima u Bosni i Hercegovini sredinom XIX vijeka i stekao akademski stepen doktora istorijskih
nauka.
Radio je kao učitelj u mnogim mjestima Bosne i Hercegovine.
Bio je direktor Osmogodišnje škole u Orašju. Za to vrijeme je vanredno završio studije na
Filozofskom fakultetu, pa je, po završetku filozofskog fakulteta, u zvanju profesora srednje škole,
postavljen je na mjesto direktora Gimnazije 1. septembra 1963, a potom Školskog centra u Orašju i
predavao je istoriju.
Školske 1972/1973. izabran je u zvanje profesora više škole, pa je u svojstvu spoljnjeg saradnika
predavao predmete: Opšta istorija starog i srednjeg vijeka, Istorija jugoslavenskih naroda u srednjem
vijeku i Metodika nastave istorije na Pedagoškoj akademiji u Banjoj Luci. Od 1. aprila 1977. godine
stalno je zaposlen na Pedagoškoj akademiji u Banjoj Luci u zvanju profesora više škole na nastavnim
predmetima: Opšta istorija novog vijeka i savremenog doba, Istorija jugoslovenskih naroda novog
vijeka i savremenog doba i Metodika nastave istorije. Od 1991. godine na Pedagoškoj akademiji u
Banjoj Luci izvodio je nastavu Opšte istorije novog vijeka sa savremenom istorijom u zvanju redovnog
profesora univerziteta.
Uporedo sa pedagoškim radom, dr. Galib Šljivo se nepre-
kidno bavio radom na naučno-istraživačkim projektima. U toku 1979. godine vodio je organizacione
poslove za osnivanje Instituta za istoriju u Banjoj Luci, pa je od početka njegovog rada, 1. novembra
1979, bio njegov direktor sve do 1992. godine. Ostvarujući naučnoistraživačke poslove, dr. Galib Šljivo
je dobio naučno zvanje prvo, viši naučni saradnik, a od 1984. godine i najviše naučno zvanje naučni
savjetnik, što odgovara zvanju redovnog profesora univerziteta.
Za svoj rad je više puta nagrađivan i odlikovan. Nag-rađen je za vanredne rezultate u nastavnom
radu i upravljanje Osnovnom školom u Slatini 1953. godine i Osmogodišnjom školom u Brezovom
Polju, uzastopno za 1959, 1960. i 1961.godinu, te dva puta za uprav-ljanje Gimnazijom i Školskim

centrom u Orašju. Uručena mu je Plaketa SO Orašje za 1967. godinu. Odlikovan je Ordenom rada sa
srebrnim vijencem 31. decembra 1973. godine. Za djelo Bosna i Hercegovina 1813-1826. dodijeljena
mu je 17. aprila 1986. godine Nagrada Veselin Masleša u 1986. godini kao društveno priznanje za
radove u oblasti istorijskih nauka. Skupština opštine Banja
Luka dodijelila mu je 8. aprila 1990. godine Nagradu Veselin Masleša za stvaralački doprinos
socijalističkom razvoju nauke umjetnosti i kulture.
Bio je u dva mandata predsjednik Udruženja univerzitetskih i drugih naučnoistraži-vačkih radnika
Bosanske krajine, onda, predsjednik Saveza univerzitetskih radnika Bosne i Hercegovine u dva
mandata, potom član Predsjedništva univerzitetskih radnika Jugoslavije, i, na kraju, predsjednik
Saveza istoričara Jugoslavije u dva mandata.
Na Univerzitetu Đuro Pucar Stari u Banjoj Luci obavljao je dužnost predsjednika Izvršnog odbora,
bio je član više stalnih komisija, a od 1987. do 1992, kada je smijenjen, iako mu je bio u toku drugi
mandat, bio je prorektor za nastavu.
Godine 1990, predložen je za dopisnog člana Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.
Od tada, dakle, od 1990. godine, dr. Galib Šljivo objavio je sedam novih historijskih monografija i
preko sedamdeset studija, članaka i kraćih radova. Ga-lib Šljivo, nijednog trenutka nije prestao sa
naučnoistraživačkim radom. Ukoliko se letimično pogledaju samo naslovi njegovih monografija odmah
će se uočiti njegovo nastojanje da izuči historiju Bosne i Hercegovine u posljednjem stoljeću
osmanske historije, u čemu je u potpunosti uspio. Do Galiba Šljive, historija s kraja osamnaestog i
devetnaesto stoljeće bila je malo poznata, njegovim radovima, pak, ona je postala najpoznatija.
Pored velikog broja naučnih radova, objavio je ove značajne monografije: Klek i Sutorina u
međunaro-dnim odnosima 1815-1878, 1977; Omer-paša Latas u Bosni i Hercegovini 1850-1852,
1977; Omer Lutfi-paša u Bosni i Hercegovini 1850-1852, 2006; Bosna i Hercegovina 1788-1812.
1992; Bosna i Hercegovina 1813-1826, 1985. (tri izdanja); Bosna i Hercegovina 1827-1849,
1988.(dva izdanja); Bosna i Hercegovina 1849-1853. 1990; Bosna i Hercegovina 1854-1860, 1998;
Izlaz Bosne i Hercegovine na Jadran. Neum-Klek i Sutorina u među-narodnim odnosima 1815-878,
2001; Orašje 1863-1995, 2001; Bosna i Hercegovina u XIX stoljeću. Studije i izvori, 2003;
Bosna i Hercegovina 1861-1869, 2005; Bosna i Hercegovina u XIX stoljeću. Studije i članci.
2008; Bosna i Hercegovina u XIX stoljeću. U spisima stranih izvještača. 2008; Bosna i
Hercegovina 1869-1878, 2011; Bosna i Hercegovina 1869-1878, 2013.