Meliha Husić Mehmedović

 

Rođena u Sarajevo, 1979. Završila je studij na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, a postdiplomski studij iz oblasti Poslovnog upravljanja (MBA – Master of Business Administration) na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorsku tezu na temu „Stil života i luksuzna potrošnja“ je odbranila na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu 2009. Prof. dr. Husić-Mehmedović predaje u okviru Katedre za marketing Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, prevashodno predmete „Ponašanje potrošača“ i “Marketing menadžment”, na I, II i III ciklusu studija.

Gostujući je profesor na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a jedan semestar je bila i gostujući predavač na George Washington University u SAD-u, kao stipendista U. S. State Deaprtmenta. Dodatno iskustvo u predavačkim vještinama je stekla kroz škole, seminare i radionice kreirane za nastavno osoblje, kao što su Faculty Development Initiative na University of Alberta ili International Management Teachers Academy na Bled School of Management.

Melika je bila uključena u brojna marketing istraživanja na bh. tržištu, obavljala je funkciju voditelja Marketing odjela u Nezavisnoj novinskoj agenciji ONASA Sarajevo od 2002. do 2005., a od 2005. do 2008. godine funkciju voditelja Odjela za odnose s javnošću Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. U periodu 2009.-2012. obavljala je dužnost prodekana za nastavu i NIR na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu.

Objavila je radove u SSCI časopisima, a samo neki su Social Indicators Research, Journal of Fashion Marketing and Management, African Journal of Business Management i drugi. Objavila je radove na više od dvadeset međunarodnih naučnih konferencija, među kojim su od posebnog značaja EMAC 2005. i 2012., ACR North American Conference 2008. i 2014., te Annual Macromarketing Seminar 2009. Potrebno je izdvojiti više poglavlja u međunarodnim knjigama, kao npr. “Public Relations and Communication Management in Europe: A Nation-by-Nation Introduction Into Public Relations Theory and Practice” u izdanju Mouton De Gruyter, Berlin/New York, 2004., “Medium-Sized Firms and Economic Growth”, New York: Nova Science Publishers, USA, 2005., „The Changing Nature of Doing Business in Transition Economies”, Palgrave MacMillan, UK, 2011. ili “International Consumer Behavior: A Mosaic of Eclective Perspectives- Handbook on International Consumer Behavior”, Access. UK 2011. Autorica je i univerzitetskih udžbenika “Ponašanje potrošača” na b/h/s (2009) i engleskom (2012) jeziku, te udžbenika “Osnove strateškog marketinga” (2016). Udata je i ima dva sina.