Mirko Pejanović

 

PEJANOVIĆ MIRKO – akademik ANU BiH

Rođen je 1946. godine u Matijevićima, opština Kladanj. Osnovnu
školu završio je u Stuparima, a Učiteljsku školu u Tuzli. Redovni
studij Sociologije završio je na Fakultetu političkih nauka
Univerziteta u Sarajevu sa odličnim uspjehom. Na ovom Fakultetu je
pohađao i završio postdiplomski studij. Doktorsku disertaciju na
temu: Delegatsko odlučivanje u skupštinama društveno-političkih
zajednica odbranio je na Fakultetu političkih nauka 1988. godine.
U višedecenijskom nastavno-naučnom radu bio je profesor na
Odsjeku za politologiju Fakulteta političkih nauka i saradnik
fakultetskog Instituta za društvena istraživanja. Predavao je na predmetima: Lokalna i
regionalna samouprava; Evropske integracije, teorijski koncepti i modeli lokalne
samouprave u državama Evropske unije; Javna uprava u BiH; i Participacija građana u
odlučivanju o javnim poslovima u lokalnoj zajednici. Imao je studijski boravak u
izučavanju lokalne samouprave 2000. godine u Republici Sloveniji. Učestvovao je u
izvođenju nastave na postdiplomskim studijama: “Bosna i Hercegovina u savremenom
svijetu” i “Diplomatija u savremenom svijetu”. Imao je više desetina mentorstava za
magistre nauka i magistre struke. Bio je mentor za sedam doktorskih disertacija.
Od 2012. godine učestvuje u izvođenju nastave na doktorskom studiju Fakulteta
političkih nauka na predmetima: Političko predstavljanje; Demokratija u lokalnim
zajednicama i Evropski regionalizam.
Bio je voditelj više naučno-istraživačkih projekata. Rezultati istraživanja su štampani kao
posebne studije u izdanju Fakulteta političkih nauka: Euroregije i Bosna i Hercegovina
(2006); Opštine/Općine u Bosni i Hercegovini-demografske, socijalne, ekonomske i
političke činjenice (2006); Razvoj političkog pluralizma u Sloveniji i Bosni i Hercegovini
(2006). U okviru naučno-istraživačke aktivnosti bio je rukovodilac fakultetskog Centra za
razvoj lokalne i regionalne samouprave od 1998. do odlaska u penziju 2014. godine.
Obavljao je i dužnost rukovodioca Odsjeka za politologiju na Fakultetu političkih nauka.
Objavio je 14 knjiga u autorstvu i 12 knjiga u koautorstvu. Objavio je više desetina
naučnih i stručnih radova u časopisima Pravna misao, Pregled, Istorijska traganja,
Bosna franciscana, Glas antifašista, Ljudska prava, Znakovi vremena, Sveske i dr.
Bio je dekan Fakulteta političkih nauka od 2007. do 2011. godine. U tom periodu je
realizovao više projekata koji su omogućili primjenu Bolonjskog modela studija.
Obavljao je dužnost Prorektora i člana Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu. Od
2005. do 2007. godine obavljao je dužnost Glavnog i odgovornog urednika
univerzitetskog časopisa „Pregled“. Na izbornoj skupštini Akademije nauka i umjetnosti
Bosne i Hercegovine, održanoj u decembru 2012. godine izabran je za dopisnog člana
ANUBiH. Tokom 2013. godine predvodio je Odbor za održavanje Međunarodne naučne
konferencije u ANUBiH na temu: “Lokalni, ekonomski i infrastrukturni razvoj u

2
zemljama jugoistočne Evrope”. Pristupno predavanje na temu: “Društveno-istorijski
razvoj lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini u XX stoljeću” održano je 04.11.2014.
godine u ANUBiH. Na temelju odluke Senata Univerziteta u Sarajevu od decembra 2014.
godine ima zvanje profesora emeritusa.
U studentskom dobu bio je aktivista studentske organizacije i predsjednik univerzitetskog
odbora Saveza studenata Univerziteta u Sarajevu. Na prvim višestranačkim izborima u
Bosni i Hercegovini 1990. godine bio je kandidat stranaka ljevice za člana Predsjedništva
Bosne i Hercegovine.
Od juna 1992. do septembra 1996. godine bio je član ratnog Predsjedništva Republike
Bosne i Hercegovine.
Bio je član državne delegacije za pregovore o zaustavljanju rata u Bosni i Hercegovini na
Mirovnoj Ženevskoj konferenciji od 1992. do sredine 1994. godine.
Bio je osnivač i predsjednik Srpskog građanskog vijeća od 1994. do 2010. godine.
Na parlamentarnim izborima u Bosni i Hercegovini 2010. godine izabran je na listi
Socijaldemokratske partije BiH za poslanika u Predstavničkom domu Parlamenta
Federacije BiH za mandatni period 2010-2014. godina.
Član je Asocijacije nezavisnih intelektualaca “Krug 99” i Vijeća internacionalne lige
humanista.
Dobitnik je više pohvala i nagrada Fakulteta političkih nauka i Univerziteta u Sarajevu.
Dobitnik Plakete za doprinos miru i humanizmu Internacionalne lige humanista.