Rođen je 1946. godine u Kladnju. Završio je studij sociologije na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Na ovom fakultetu završio je postdiplomski studij i odbranio doktorsku disertaciju 1988. godine. Od 2001. godine redovni je profesor na predmetu Lokalna i regionalna samouprava. Predaje nastavne discipline: Lokalna i regionalna samouprava, Evropski regionalizam, Teorijski koncept i modeli lokalne samouprave u državama Evropske unije, Participacija građana u odlučivanju o javnim poslovima u lokalnim zajednicama. Održao je više gostujućih predavanja na Fakultetu za družbene vede u Ljubljani.

Objavio je šest knjiga i preko 200 stručnih i naučnih radova. Među objavljenim knjigama su: Through Bosnian Eyes (2004, Perdue University Press – SAD), Euroregije i Bosna i Hercegovina (2007) u koautorstvu s prof. dr. Jasminom Osmanković i Lokalna i regionalna samouprava u BiH u koautorstvu sa mr. Elmirom Sadikovićem. Imao je više desetaka referata i saopćenja na okruglim stolovima i naučnim konferencijama u Bosni i Hercegovini i inozemstvu.

Rukovodilac je Centra za razvoj lokalne i regionalne samouprave na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu i autor je više istraživačkih studija u izvedenim projektima Centra. Kao istraživač i koordinator za Bosnu i Hercegovinu učestvovao je u realizaciji zajedničkog projekta Fakulteta za družbene vede Univerziteta u Ljubljani i Fakulteta političkih nauka u Sarajevu pod nazivom “Razvoj političkog pluralizma i stranačkih arena u Sloveniji i Bosni i Hercegovini u periodu 1989-2003”.

Obavljao je dužnost prorektora Univerziteta u Sarajevu od 1998. do 2000. godine. Od 2003. do 2005. godine bio je šef Odsjeka politologija, a od 2007. do 2011. godine obavljao je funkciju dekana Fakulteta političkih nauka. Od 2005. godine obavlja dužnost glavnog i odgovornog urednika časopisa “Pregled”.