Stjepo Andrijić

ANDRIJIĆ STJEPO
akademik

Rođen je u Gori 1944. Osnovnu školu završio u rodnom mjestu (1954). Nižu realnu
gimnaziju, Kakanj (1958); Srednju ekonomsku školu, Sarajevo 9,7 Zaposlenje: Bratstvo, Novi
Travnik i Energoinvest, Sarajevo (1967-1969). Univerzitet: Ekonomski fakultet, Sarajevo (1969-
2005); Ekonomski fakultet, Split (1995-2005); IU Philip Noel-Baker, Sarajevo (2005-2008);
Ekonomski fakultet Istočno Sarajevo (2009-2013); Univerzitet u Travniku od 2014.
Izbori u zvanja: asistent (1969), docent (1975), izvanredni profesor (1980), redoviti profesor
(1985), Ekonmski fakultet, Sarajevo, znanstveni savjetnik, Ekonomski institut, Sarajevo (1986),
redoviti profesor u trajnom zvanju, Ekonomski fakultet, Split (1995) na predmetima:
Kvantitativni modeli i metode u ekonomiji (1975), Ekonomska analiza i modeli (1986), Sarajevo,
Makroekonomija, Ekonometrija, Split (1995), Operaciona istraživanja, Istočno Sarajevo (2008).
Temeljem kanditature Univerziteta u Banja Luci potpisan Stručni izvještaj (2002), akademik
Ivo Perišin, za izbor člana Akademije nauka i umjetnosti.
Odgovorni je nastavnik dodiplomskog studija, mentor većeg broja magistarskih znastvenih i
doktorskih radova, incijator, organizator i rukovodilac više znanstvenih skupova, objavljivao
stručne radove u časopisima.
Objavio je u časopisima radove iz područja: a) strategija, ekonometrijski modeli i projekcija
razvoja gospodarstva (16), b) strukturni model, analiza i projekcija strukture gospodarstva (8);
c) teorija i modeli tranzicije gospodarastva (43); d) kvantitativni modeli i metode
optimizacije u gospodarstvu (17); e) rasprava o problemima tranzi-cije gospodarstva (38), f)
prika-zi (4).
Recenzija udžbeničke univerzitetske literature (14) i veći broj članaka za časopise Ekonomski
glasnik, Ekonomist, Pregled, Ekonomska analiza, Ekonomski pregled, Managment, Acta
Economica, Zbornik radova Ekonomski fakultet: Sarajevo, Zagreb, Mostar, Rijeka, Banja Luka,
Istočno Sarajevo.
Dužnosti na univerzitetu: predsjednik Saveza studenata Fakulteta, zastupnik asistenata u
Znanstveno-nastavnom vijeću (dva mandata), član Izvršnog odbora Fakulteta (dva mandata),
prodekan (dva mandata), dekan (dva fakulteta), rektor, pročelnik katedre (više mandata),
predsjednik vijeća postdiplomskog studija, zastupnik u Skupštini Univerziteta i predsjednik
Komisije za nastavu, znanstvenoistraživački i umjetnički rad, zastupnik u Skupštini Zajednice za

visoko obrazovanje BiH, član Znanstvenog vijeća Ekonomskog instituta, predsjednik Komisije za
doktorate i postdiplomski studij.
Dužnost u znanstvenim i strukovnim društvima: predsjednik Društva ekonomista grada
Sarajeva, član Upravnog odbora i Znanstvenog vijeća Društva ekonomista BiH, član redakcije
časopisa Ekonomski glasnik, Ekonomska analiza, Privatizacija, Tranzicija, član Odbora za
ekonomske nauke Akademije nauka i umjetnosti BiH, predsjednik Društva ekonomista Benko
Kotruljić, predsjednik Društva aktuara FBiH, osnivač i urednik znanstvene biblioteke Biblioteka
ekonomika izdavač SYNOPSIS, Zagreb-Sarajevo.
Dužnosti izvan univerziteta: Upravni odbor Fonda za nauč-noistraživački rad BiH, Komisija za
ekonomsku politiku i razvoj Vlade BiH, guverner Narodne banke BiH, ministar u Vladi FBiH,
Upravni odbor Agencije za bankarstvo FBiH, predsjednik Upravnog odbora Agencije za
privatizaciju u FBiH, savjetnik za gospodarstvo člana Predsjedništva BiH, voditelj Ekspertnog
tima za privatizaciju Vlade FBiH, Središnja uprava HKD Napredak (tri mandata), Nadzorni odbor
Caritasa BiH (dva mandata).
Javna priznanja i nagrade: Nagrada grada Sarajeva (šes-toaprilska) (1989), Orden rada sa
zlatnim vijencem (1985). Međunarodna povelja humaniste (1986).
Udžbenici: Kvantitativne metode u istraživanju tržišta, Matematičke metode programiranja,
Matematički modeli i metode programiranja.
Znanstvena djela: Konverzija zajma, 1978, Vlast vlasništva; Tranzicija samoupravnog socija-
lizma u parlamentarnu diktaturu i gospodarski protektorat, 2000, Globalizacija suvremeni
gospodarski kolonijalizam, 2012. Tranzicija gospodarstva, 1996; Gospodarski sustav složene dr-
žave, 2000; Tranzicija u Bosni i Hercegovini, Knjiga CXIII, ANU BiH, Sarajevo, 2000.
Sudjelovao s radovima na više mađunarodnih znanstvenih skupova u inozemstvu.
Obitelj s troje djece, tri elektroinžinjera telekomunikacija i magistra znanosti.
Potpredsjednik je Izdavačkog savjeta Biografskog leksikona KO JE KO U BiH 2018-2022.